Udhëtarë me aftësi të kufizuara dhe udhëtarë me lëvizshmëri të zvogëluar – PRM

Udhëtarë me aftësi të kufizuara dhe udhëtarë me lëvizshmëri të zvogëluar – PRM

TAV Maqedonia si operator i aeroportit në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit dhe Aeroportin Shën Apostoll Pavle i Ohrit, dhe si kompani që kujdeset të ofrojë një përvojë cilësore udhëtimi për klientët e saj është vazhdimisht e përkushtuar në përmbushjen e nevojave të personave me aftësi të kufizuara dhe personave me lëvizshmëri të zvogëluar ose të kufizuar.

Aksesueshmëria konsiderohet një segment i rëndësishëm i operacioneve tona të përditshme për të ofruar mundësi të barabarta për të gjithë klientët.

Prandaj, zonat e udhëtarëve brenda infrastrukturës së aeroportitt, kapaciteteve dhe shërbimeve të aeroportit janë ndërtuar dhe modifikuar në mënyrë që të gjithë t'i përdorin ato.

Në pajtim me RREGULLOREN (KE) 1107/2006 PARLAMENTIT DHE TË KËSHILLIT EVROPIAN datës 5 korrik 2006 në lidhje me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe personave me lëvizshmëri të zvogëluar gjatë udhëtimit me aeroplan  aeroporti është i obliguar dhe përgjegjës për të ofruar ndihmë për personat me lëvizshmëri të zvogëluar (PRM).

Personi me lëvizshmëri të zvogëluar (Person with Reduced Mobility – PRM) është çdo person, lëvizshmëria e të cilit është zvogëluar për shkak të paaftësisë fizike (shqisore ose lokomotore), aftësisë së kufizuar intelektuale, moshës, sëmundjes ose ndonjë arsye tjetër për paaftësi në përdorimin e transportit dhe situata e të cilit kërkon vëmendje dhe përshtatje të veçantë me nevojat e personit në shërbimet që janë në dispozicion për të gjithë udhëtarët.

Për të përmbushur nevojat e udhëtarëve me lëvizshmëri të zvogëluar ose të kufizuar dhe për të ofruar ndihmën dhe mbështetjen e nevojshme, TAV Maqedoni ka staf të trajnuar dhe të kualifikuar të cilët janë të gatshëm t’i presin dhe ofrojnë shërbime për personat me aftësi të kufizuara dhe personat me lëvizshmëri të zvogëluar në Aeroportin Ndërkombëtar Shkup dhe Aeroportin Shën Apostoll Pavle Ohër.

SI TË KËRKONI NDIHMË  

Udhëtarët që kanë nevojë për ndihmë duhet të kontaktojnë dhe të njoftojnë kompaninë ajrore, agjentin e udhëtimit ose operatorin turistik me detajet e kërkesave të tyre për ndihmë të paktën 48 orë përpara nisjes së fluturimit të tyre.

Është e rëndësishme që udhëtarët që kërkojnë ndihmë të kontaktojnë drejtpërdrejt avio-kompaninë, agjentin e udhëtimit ose operatorin turistik, pasi udhëtimi i tyre i mëtejshëm mund të ndikohet nga rregullat e sigurisë të aplikuara nga aviotransportuesi për transportin e personave me lëvizshmëri të zvogëluar.

Përveç kësaj, personat me aftësi të kufizuara dhe personat me lëvizshmëri të zvogëluar ose të kufizuar mund të njoftojnë lehtësisht mbërritjen e tyre në aeroport dhe të kërkojnë ndihmë në cilindo nga tre lokacionet:

 

VENDE PARKIMI PËR PERSONA ME AFTËSI TË KUFIZUARA NE AEROPORTIN NDËRKOMBËTAR TË SHKUPIT  

Në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit ka gjithsej 20 vende parkimi për personat me aftësi të kufizuara, ku shfrytëzimi i parkingut është falas brenda 24 orëve.

Për të miratuar parkimin falas është e nevojshme që udhëtari të shkojë në zyrën e parkimit dhe të paraqesë leje qarkullimi për automjetin dhe legjitimacion për aftësikufizuar (për t'u identifikuar si person me aftësi të kufizuara). Kjo vlen vetëm nëse personi me aftësi të kufizuara posedon dhe drejton automjetin.

Distanca nga parkingjet e shënuara për personat me aftësi të kufizuar deri në dyert e hyrjes së ndërtesës së aeroportit është 48 metra.