Формулар за коментари

Меѓународен Аеродром Скопје
Формулар за коментари
Е-пошта: customer.mk@tav.aero

Коментари се кратки позитивни или негативни мислења/забелешки од страна на патниците

Ве молиме оценете ја љубезноста и услужливоста на агентите на шалтерите за чекирање
Ве молиме оценете го процесот на чекирање
Ве молиме оценете ја чистотата на аеродромот

Моите лични податоци и другите информации кои што ги имам наведено во овој прашалник може да се чуваат во печатена и во електронска форма од страна на ТАВ, а најновите вести и информации за ТАВ може да бидат испратени на мојата е-пошта.

(*)