Формулар за жалби

Меѓународен Аеродром Скопје
Формулар за жалби
Е-пошта: customer.mk@tav.aero

Жалби се конкретни писма за незадоволство од аеродромските услуги во кои патниците детално го објаснуваат нивното искуствво на аеродромот, жалејќи се на конкретна ситуација, опишувајќи ја со датум и време на настанот како и инволвираните вработени и патници итн. Без овие информации жалбата не се зема предвид.

Моите лични податоци и другите информации кои што ги имам наведено во овој прашалник може да се чуваат во печатена и во електронска форма од страна на ТАВ, а најновите вести и информации за ТАВ може да бидат испратени на мојата е-пошта.

(*)